Voltijd Associate degree-opleiding Software Development (2024)

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan

Alles over de open dag van Software Development

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed opde manier waaropdit gebeurt in medezeggenschapsraden.

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

Per semester staat er één thema centraal. In het eerste semester is dit: Front-end en Back-end. Dit betekent dat je software vanaf de basis gaat benaderen en gaat leren hoe het werkt. Deze basis breid je snel uit met vakkennis en challenges die hierbij horen. Het tweede semester focust zich op Mobile. Mobile devices werken anders dan een gewone computer en dit zie je ook terug in de software die ervoor gebruikt wordt.

Het tweede jaar

In het tweede jaar ga je verder met het verdiepen en verbreden van jouw kennis op het gebied van software development en komen concepten als Data, Security en Ethiek aan bod. Je begint jaar 2 met een semester dat draait om Security & Compliance. Software moet veilig zijn en je leert over kansen en gevaren binnen software. Je kijkt bijvoorbeeld naar de werking van een computervirus en wat een rootkit precies is.

Daarnaast ga je aan de slag met data in al zijn vormen. Small en Big Data komen aan bod en ook wat je hier mee kunt in onze moderne wereld.

Je krijgt steeds meer vrijheid in het kiezen van een programmeertaal, waarbij het belangrijkste uitgangspunt is dat de juiste taal gekozen wordt voor een specifieke situatie. Deze keuzes dienen allemaal onderbouwd te zijn en overdraagbaar. De uitwerking van een opdracht programmeer je in één van de volgende programmeertalen: Python, JavaScript, C#, C++ of C. Zo zorgen we ervoor dat jij een kritische blik ontwikkelt en behoudt op software en jouw eigen handelen.

Tijdens de opleiding wordt er nauw samengewerkt met het bedrijfsleven. Dit bouwt op naar een afstudeeropdracht die dient als afsluiting van de opleiding.

Praktijkopdrachten

Binnen de opleiding Ad Software Development werk je met praktijkopdrachten. Deze opdrachten komen uit het bedrijfsleven en kun je bij een bedrijf naar keuze uitvoeren. Hierdoor kun je een kijkje in de keuken nemen bij verschillende soorten bedrijven en hiermee uitvinden wat bij jou past. Je krijgt met deze opdrachten ook de kans om voor de organisatie waar de opdracht wordt uitgevoerd een meerwaarde te creëren.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van Rotterdam Academy, waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft eigen ideeën over studiedoelen. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren.Als student krijg je eencoach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op bureau Studentzaken en de studentendecaan van Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald.Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroep

Een afgestudeerde van de Ad Software Development komt in het werkveld van de IT terecht. Dit werkveld is enorm breed en dynamisch. Met de Associate degree Software Development kun je bij zowel grote als kleine (commerciële) bedrijven aan de slag, of bijboorbeeld bij de overheid. Software is overal. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een app of het koppelen van systemen, als afgestudeerde Ad Software Development kun je direct aan de slag en meedraaien binnen een team in één van de volgende functies:

 • Full Stack Developer
 • Front-end/Back-end Developer
 • Software Tester
 • DevOps Engineer
 • Software Consultant
 • Security Consultant
 • IT Consultant

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Praktische informatie

De belangrijke informatie op een rij

 • Toelatingsvoorwaarden
 • Aanmeldprocedure en studiekeuzecheck
 • Studiekosten
 • Studielast en studieadvies
 • Opleidingsgegevens
 • Jaarrooster

Locatie

Waar ga je studeren?

Museumpark hoogbouw
Rotterdam: stad om te studeren en te wonen

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

Data Analytics voltijd Interesse in data en de onbegrensde mogelijkheden die zij bieden? Deze tweejarige hbo-opleiding stoomt jou klaar tot professional op het gebied van Data Analytics.
ICT Service Management voltijd Bij deze tweejarige Ad (Associate degree) ontwikkel je een stevige basiskennis op het gebied van ICT-beheer, servicemanagement en security.
Information Security voltijd Bijdragen aan een veiliger digitaal Nederland? Dan is de Ad Information Security iets voor jou. In twee jaar word je opgeleid om het veilig werken met informatie binnen een organisatie te stimuleren.

Benieuwd welke opleidingen er nog meer in de techniek zijn?

Voltijd Associate degree-opleiding Software Development (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 6307

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.